Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2015-12-10 Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków

W poniedziałek 28 grudnia 2015 roku o godz. 16.45 odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD "Barcja". Porządek spotkania:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania,
3.    Przedstawienie propozycji porządku obrad Walnego Zebrania, ewentualnych uwag i poprawek,
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC  z dnia 22 czerwca 2015 r.,
5.    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania,
6.    Wybór Sekretarza,
7.    Wybór Komisji uchwał i wniosków
8.    Projekt uchwały w sprawie dokonanych zmian w planie finansowym na 2015 r.
9.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2016 rok,
10.    Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
11.    Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków LGD,
12.    Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady,
13.    Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu,
14.    Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej,
15.    Prezentacja nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
16.    Omówienie bieżących spraw LGD Barcja,
17.     Sprawy różne,
18.     Zamknięcie obrad.

Mając na uwadzę zakres i charakter zebrania prosimy o przybycie wszystkich Członków.