Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2015-06-08 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja

Na podstawie § 18 ust. 3 pkt.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 22 czerwca 2015 r. Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz. 16.00 w Galerii Zamek Reszel ul. Podzamcze 3.
 W przypadku braku quorum drugie spotkanie odbędzie się tego samego dnia o godz. 16.15

Porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania,
3.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 29 grudnia 2014 r.,
5.    Wybór Sekretarza,
6.    Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej
7.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
8.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
a) Sprawozdanie finansowe ( bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)
b) Sprawozdanie merytoryczne
c)głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Barcja,
a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi LGD Barcja
b) głosowanie
10.     Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady LGD Barcja oraz podjęcie w tej sprawie stosownych uchwał,
- Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Zarządu,
- Podjecie Uchwały w sprawie wyboru Rady,
- Podjęcie Uchwały w sprawie  wyboru Komisji Rewizyjnej,
11.    Sprawy różne,
12.    Zamknięcie obrad

Zapraszamy do udziału w obradach