Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2014-04-27 Aktualizacja wniosków
Aktualizacja wniosków

Informujemy, że zmienił się wniosek o przyznanie pomocy dla Małych Projektów oraz wniosek o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta, wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz załącznikami. W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 w przypadku gdy do 30 maja 2014 r. nie zostanie zawarta umowa przyznania pomocy - niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika - Oœwiadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis. Poprawione wnioski i instrukcje znajdują się na stroniach

- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W zakładce Nabory wniosków wnioski zostału już zaktualizowane.