Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2018-05-21 Walne Zebranie Członków 16 czerwca 2018 r.
Walne Zebranie Członków 16 czerwca 2018 r.

Szanowni Członkowie

 Lokalnej Grupy Działania „Barcja”Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania „Barcja

 

 

Na podstawie §18 ust. 3 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 16 czerwca 2018 r. (sobota) Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz. 1030 w budynku Urzędu Gminy Kętrzyn przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, sala nr 1. W przypadku braku quorum drugie spotkanie odbędzie się o godz. 10405 Wszystkie niezbędne załączniki są dostępne na stronie internetowej www.lgdbarcja.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania,

3.      Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania – wnioski o zmianę porządku

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 18 grudnia 2017 r.,

5.      Wybór Sekretarza,

6.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

7.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu:

- sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok,

- sprawozdanie finansowe za 2017 r.(bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2017,

9.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie stosownej uchwały,

10.   Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2017 rok oraz podjęcie stosownej uchwały,

11.   Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia,

12.   Omówienie bieżącej sytuacji Stowarzyszenia,

13.   Sprawy różne,

14.   Zamknięcie obrad.

 

Zapraszamy do udziału w obradach.