Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2018-04-27 Aktualizacja LSR
Aktualizacja LSR

Informujemy, że Zarząd LGD planuję aktualizację strategii w zakresie kwoty premii dla operacji dotyczących podejmowania działalności gospodarczej. Z uwagi na ograczniczenia finansowe kwota pomocy zostanie obniżona z poziomu 100 tys zł do 75 tys zł. Powyższa zmiana nie ma wpływu na osiągnięcie celów LSR oraz zaplanowanych wskaźników i dotyczy jedynie "Podejmowania działalności gospodarczej" w ramach Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Drugą zmianą proponowaną przez Zarząd LGD jest zwiększenie limitu środków dostępnych w ramach działania Poddziałanie 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Limit dostępnych środków zostanie zwiększony z poziomu 114 tys zł do 285 tys zł.

Planowane jest także sprostowanie procedury aktualizacji LSR w punkcie 5. Obecny zapis jest sprzeczny ze statutem LGD gdyż Zarząd LGD na najbliższym Walnym Zebraniu Członków przedstawia zakres zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z ich uzasadnieniem. Nie ma zatem konieczności rekomendacji zmian lsr Walnemu zebraniu przed jej aktualizacją.

Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR wnioski w sprawie zapisów zmian w LSR mogą zgłaszać:
-    członkowie LGD;
-    organy Stowarzyszenia;
-    wszyscy mieszkańcy obszaru.

Prosimy o przesyłanie swoich uwag w sprawie proponowanych zmian LSR.