Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2018-01-19 Zapytanie ofertowe - szkolenie Rady LGD
Zapytanie ofertowe - szkolenie Rady LGD

Lokalna Grupa Działania „Barcja” w związku z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia.

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy Rady LGD „Barcja”.

miejsce szkolenia: Kętrzyn
czas szkolenia: Jednodniowe, 5 godzin.
termin szkolenia: 01.02.2018 r.

Tematyka szkolenia:
- Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
- Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany dla operacji własnych, grantowych oraz realizowanych przez podmioty inne niż LGD w zakresie dotyczącym grantów.
- Zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie dotyczącym grantów.
- Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II. Wymagania w stosunku do oferenta:
Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w przedmiocie realizacji zamówienia.

III. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta;
- wyszczególnienie tematyki szkolenia (zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego);
- czas prowadzenia szkolenia ( 1 dzień, nie krócej niż 5 godz.)
- oświadczenie oferenta o posiadanych kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu oferty;
- wartość oferty w kwocie brutto;

IV. Kryteria oceny oferty: Cena - 100%

V. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do 29.01.2018 r. do godz.15:00, bezpośrednio w siedzibie LGD, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lgdbarcja.pl (o terminie decyduje wpływ do biura LGD).

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający będzie kontaktować się tylko z wybranymi oferentami.

VII. Dodatkowe informacje
Powyższe zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie jest adresowane do potencjalnych oferentów celem rozeznania rynku i nie zobowiązuje do złożenia zamówienia, dlatego złożenie oferty nie jest wiążące dla zapytującego.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD, tel. 897510768