Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2017-11-30 Walne Zebranie Członków 2017
Walne Zebranie Członków 2017

 

Szanowni Członkowie

Lokalnej Grupy Działania „Barcja”

 


Zaproszenie na Walne Zebranie Członków  

Lokalnej Grupy Działania „Barcja

 

Na podstawie § 18 ust. 3 pkt.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 18 grudnia 2017 r. Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz. 1645 w Urzędzie Gminy Kętrzyn przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, sala nr 1.  W przypadku braku quorum drugie spotkanie odbędzie się tego samego dnia o godz. 1700.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,

2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania,

3.     Przedstawienie propozycji porządku obrad Walnego Zebrania, ewentualnych uwag i poprawek,

4.     Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania,

5.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC  z dnia 12 czerwca 2017 r.,

6.     Wybór Sekretarza,

7.     Wybór Komisji uchwał i wniosków

8.     Projekt uchwały w sprawie dokonanych zmian w planie finansowym na 2017 r.

9.     Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2018 rok,

10.  Omówienie bieżących spraw LGD Barcja,

11.   Sprawy różne,

12.   Zamknięcie obrad

                 

Zapraszamy do udziału w obradach

 

Materiały znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania.