Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2016-05-31 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja

Na podstawie §18 ust. 3 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 16 czerwca 2016 r. Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz. 16.45 w budynku Urzędu Gminy Kętrzyn przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, sala nr 1. W przypadku braku quorum drugie spotkanie odbędzie się o godz. 17.00. Wszystkie niezbędne załączniki są dostępne na stronie internetowej www.lgdbarcja.pl w zakładce dokumenty do pobrania/Materialy na Walne Zebranie Czlonków czerwiec 2016 r.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania,
3.    Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania,
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 28 grudnia 2015 r.,
5.    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania,
6.    Wybór Sekretarza,
7.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
8.    Przedstawienie sprawozdania Zarządu:
- sprawozdanie merytoryczne za cały okres realizacji LSR
- sprawozdanie finansowe za 2015 r.(bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2015,
10.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie stosownej uchwały,
11.    Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015 rok oraz podjęcie stosownej uchwały,
12.    Omówienie sytuacji bieżącej związanej z realizacją Strategii w ramach PROW 2014-2020.
13.    Sprawy różne,
14.    Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do udziału w obradach.